பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றம் தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கான படிவங்கள்

பாராளுமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கான படிவங்கள்
1. தன்குறிப்பு படிவம்
2.பாராளுமன்ற தொகுதி விவர படிவம்

சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கான படிவங்கள்
1. தன்குறிப்பு படிவம்
2.சட்டமன்ற தொகுதி விவர படிவம்

சட்டமன்ற தொகுதி பார்வையாளர்களுக்கான படிவங்கள்
1. பார்வையாளர் அறிக்கை
2.விஸ்தாரக் பணியின் அறிக்கை

Login

UserID/Mobile No:
Do you have a password?
To Download Mobile Application
For Android
For IOS
www.bjptn.org For Best View Use Mozilla Firefox Powered By Globalsoft Infotech